Ubezpieczenia Zdrowotne UK

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI DANYCH

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie i prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje o tym, kim jesteśmy, jak i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami i organami nadzorczymi w przypadku skargi.

Słowa zapisane kursywą w niniejszej informacji o ochronie prywatności mają znaczenie określone w Słowniczku terminów na końcu tego dokumentu.

Kim jesteśmy

Ubezpieczenia Zdrowotne UK gromadzi, wykorzystuje i odpowiada za określone dane osobowe użytkownika. Kiedy to robimy, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych i jako administrator danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie tych przepisów.

Kiedy mówimy o „Ubezpieczenia Zdrowotne UK my ”,„ nas ”lub„ nasz ”, mamy na myśli Ubezpieczenia Zdrowotne UK

Świadczymy usługi pośrednictwa w zakresie produktów, w tym ubezpieczeń majątkowych i ogólnych.

Ubezpieczenia Zdrowotne UK jest nazwą handlową AccessAdvice Financial Services Ltd jest firmom zarejestrowaną w Anglii i Walii pod adresem Aviva Wellington Row York YO90 1WR. Sesame Limited jest autoryzowany i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego a number rejestru usług finansowych firmy Sesame Limited jest 150427.

My i Sesame Limited mamy pewne wspólne systemy (a więc współdzielimy dostęp do twoich danych osobowych). Oznacza to, że w odniesieniu do niektórych Twoich danych osobowych my i Sesame Limited będziemy wspólnymi administratorami danych.

Sposób, w jaki Sesame Limited będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, jest określony w osobnej informacji o polityce prywatności, którą przekażemy Ci na początku naszej współpracy. Jeśli potrzebujesz dalszej kopii niniejszej informacji o ochronie prywatności, skontaktuj się z firmą Sesame Limited pod adresem [email protected] lub z inspektorem ochrony danych, Sesame Limited, Fourth Floor, Jackson House, Sibson Rd, Sale M33 7RR.

Dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy

W ramach naszych usług pośrednictwa będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych:

 • informacje kontaktowe
 • informacje o tożsamości
 • Informacje finansowe
 • status zatrudnienia
 • informacje dotyczące stylu życia
 • informacje o zdrowiu
 • dane o wyrokach skazujących lub przestępstwach
 • szczegóły dotyczące wrażliwości
 • szczegóły dotyczące osób pozostających na Twoim utrzymaniu i / lub beneficjentów objętych polisą (jeśli przekazujesz informacje o innej osobie, oczekujemy, że upewnisz się, że wie, że to robisz i że jesteś zadowolony z dostarczonych nam informacji. im niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, a jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami w jeden ze sposobów opisanych poniżej.)
 • Szczegóły Produktu
 

Informacje zebrane z innych źródeł

Dane osobowe pozyskujemy również z innych źródeł, w ramach świadczenia przez nas usług pośrednictwa. W przypadku, gdy otrzymujemy te informacje od innej strony, ich obowiązkiem jest wyjaśnienie, że będą udostępniać nam dane osobowe, oraz, w razie potrzeby, prośba o pozwolenie na udostępnieniem nam informacji.

Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł, mogą obejmować:

 • Od dostawców produktów:

– szczegóły Produktu

 • Od firmy Sesame Limited:

            – szczegóły wszelkich skarg dotyczących naszych usług i / lub przydatności wszelkich      porad, których udzielamy

 • Od agencji kontrolnych i weryfikacyjnych:

            – informacje o tożsamości

            – informacje dotyczące kontroli sankcji

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Poniższa tabela przedstawia:

 • jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 • podstawy prawne, na podstawie których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 • komu rutynowo udostępniamy Twoje dane osobowe (niektórzy z tych zewnętrznych odbiorców mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – aby uzyskać dalsze informacje, o tym, jak chronimy Twoje dane osobowe zapoznaj się z „Przekazywanie Twoich danych poza EOG” poniżej )
 

Uzasadnienie / powód przetwarzania

Podstawa prawna

Odbiorcy będący stronami trzecimi powiązani z danym działaniem

•      świadczenie usług pośrednictwa

•      pomoc w administrowaniu wszelkimi produktami uzyskanymi za naszym pośrednictwem

wykonanie umowy

Sesame Limited

•      aplikowanie w Państwa imieniu o decyzje dotyczące produktów hipotecznych i / lub wyceny produktów ochronnych i / lub ogólnych produktów ubezpieczeniowych

•      aplikowanie o produkty w Państwa imieniu

wykonanie umowy

Dostawcy produktów

Zewnętrzni dostawcy usług oprogramowania, za pośrednictwem których dokonujemy przeglądu, pozyskujemy i ubiegamy się o decyzje, oferty i / lub produkty w Twoim imieniu

•      kierowanie Państwa do zewnętrznych doradców, którzy udzielą porad finansowych

Za Państwa zgodą

Sesame General Insurance Services Limited

•      do obsługi reklamacji

Zgodność z obowiązkiem prawnym

Sesame Limited

Nasi zewnętrzni prawnicy

Nasi ubezpieczyciele od odpowiedzialności zawodowej i doradca ubezpieczeniowy

•      do zarządzania roszczeniami prawnymi

Prawnie uzasadnione interesy [- mamy uzasadniony interes w ochronie się przed naruszeniem ciążących na nas zobowiązań prawnych i obronie przed sporami sądowymi. Jest to konieczne, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie naszymi prawami i interesami]

Sesame Limited

Nasi zewnętrzni prawnicy

Nasi ubezpieczyciele od odpowiedzialności zawodowej i doradca ubezpieczeniowy

•      do udostępniania ich Sesame Limited jako firmie odpowiedzialnej za dopilnowanie, aby cała nasza sprzedaż i porady, których Państwu udzielamy, były zgodne z zasadami i przepisami, które mają zastosowanie do usług finansowych w Wielkiej Brytanii. 

Zgodność z obowiązkiem prawnym

Sesame Limited

•      aby uzyskać od Państwa opinię na temat otrzymanej od nas usługi

Prawnie uzasadnione interesy [- mamy uzasadniony interes w prowadzeniu naszej działalności. Obejmuje to zapewnienie, że świadczona przez nas usługa ma zadowalający standard]

Sesame Limited

zewnętrzny dostawca usług oprogramowania w celu uzyskania od Ciebie informacji zwrotnej

•      aby zachować dokumentację dotyczącą wszelkich usług lub porad udzielonych Państwu zgodnie z naszymi zobowiązaniami regulacyjnymi

Zgodność z obowiązkiem prawnym

Zewnętrzny dostawca usług przechowywania i hostingu danych w celu zachowania dokumentacji w naszym imieniu

•      aby przechowywać dokumentację dotyczącą wszelkich usług lub porad udzielonych Państwu przez doradcę w celu obrony potencjalnych roszczeń prawnych lub skarg

Prawnie uzasadnione interesy [- mamy prawnie uzasadniony interes w obronie przed roszczeniami prawnymi i reklamacjami. Jest to konieczne, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie naszymi prawami i interesami]

Zewnętrzny dostawca usług przechowywania i hostingu danych w celu zachowania dokumentacji w naszym imieniu

•      aby przekazać Państwu szczegółowe informacje o produktach i usługach od nas i stron trzecich, które mogą Państwa zainteresować zgodnie z Państwa preferencjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Marketing” poniżej.

Za Państwa zgodą

nie dotyczy

•      do wykrywania, zapobiegania i badania fałszywych aplikacji o produkty

•      do podejmowania dochodzeń w sprawie zarzutów niewłaściwego postępowania i / lub przestępstw

•      powiadamiać odpowiednie władze o wszelkich podejrzanych działaniach w następstwie dochodzenia przez nas w sprawie zarzutów niewłaściwego postępowania i / lub przestępstw

Zgodność z obowiązkiem prawnym

[Uważamy również, że mamy uzasadniony interes w ochronie siebie, innych stron i sektora usług finansowych w szerszym zakresie w zakresie wykrywania, zapobiegania i prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych i / lub niewłaściwego postępowania]

Financial Conduct Authority

[odpowiednik polskiej KNF]

Dostawcy produktów

Sesame Limited

National Crime Agency (NCA)

[Krajowa Agencja ds. Przestępczości]

Policja

HMRC [Urząd Podatkowy i Celny Jej Królewskiej Mości]

•      do podejmowania kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, identyfikacji i weryfikacji, w tym oceny informacji dotyczących kontroli sankcji (wszelkie dane osobowe uzyskane w celu spełnienia wymagań przepisów dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i transferu środków (informacje o płatniku) z 2017 r. być przetwarzane w celu zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, chyba że wykorzystanie danych jest dozwolone innym przepisem lub na podstawie innego przepisu albo mamy inną podstawę prawną do ich przetwarzania)

Zgodność z obowiązkiem prawnym

Sesame Limited

Zewnętrzny dostawca przeprowadzający w naszym imieniu kontrole identyfikacyjne i weryfikacyjne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Dostawcy produktów

•      aby udowodnić spełnienie każdego żądania złożonego przez Ciebie zgodnie z Twoimi prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych

Zgodność z obowiązkiem prawnym

Biuro Rzecznika Informacji Publicznej

Dane kategorii specjalnej i dane z rejestrów karnych

Niektóre rodzaje danych osobowych są uważane za bardziej wrażliwe i dlatego podlegają dodatkowym poziomom ochrony zgodnie z przepisami o ochronie danych. Są to tzw. „Specjalne kategorie danych” i obejmują dane dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, danych genetycznych i orientacji seksualnej. Dane dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa również podlegają dodatkowym poziomom ochrony.

Możemy przetwarzać:

 • Informacje dotyczące zdrowia i stylu życia przy świadczeniu usług pośrednictwa w związku z ubezpieczeniem ochronnym; i / lub
 • informacje o wyrokach karnych lub przestępstwach w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w związku z ogólnym produktem ubezpieczeniowym.

Oprócz zgodnej z prawem podstawy przetwarzania tych informacji określonych w powyższej tabeli, będziemy je przetwarzać albo (i) w celu doradztwa, przygotowania lub administrowania umową ubezpieczeniową, albo (ii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W ramach naszych działań związanych z zapobieganiem przestępstwom finansowym, ich wykrywaniem i prowadzeniem dochodzeń w ich sprawie możemy przetwarzać informacje o wyrokach skazujących lub przestępstwach. Jeśli to zrobimy, oprócz zgodnych z prawem podstaw przetwarzania tych informacji określonych w powyższej tabeli, będziemy je przetwarzać w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi działań niezgodnych z prawem i nieuczciwości.

Marketing

Możemy wykorzystywać dane osobowe, które posiadamy o Tobie, aby pomóc nam zidentyfikować, dostosować i dostarczyć Ci szczegółowych informacji o naszych produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Zrobimy to tylko wtedy, gdy uzyskamy Twoją zgodę, a następnie będziemy mieć uzasadniony powód biznesowy, aby to zrobić, i zrobimy to zgodnie z wszelkimi preferencjami marketingowymi, które nam przekazałeś.

Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę, możemy przekazać Ci szczegółowe informacje o produktach i usługach stron trzecich, jeśli Cię zainteresują.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, skontaktuj się z nami:

Telefonicznie: 07946224674

E-mailem: [email protected] lub [email protected]

Pocztą: Quattro House Lyon Way, Firmley, Camberly, Anglia GU16 7ER

Czy musisz podać informacje, a jeśli tak, to dlaczego

 • Dostawcy i podwykonawcy, którzy świadczą nam usługi. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe naszym dostawcom i podwykonawcom poza EOG, upewnimy się, że są one chronione w podobny sposób, jakby były wykorzystywane w EOG. Użyjemy jednego z tych zabezpieczeń:

 – przekazanie nastąpi do kraju spoza EOG, w którym przepisy dotyczące prywatności zapewniają taką samą ochronę jak EOG 

 – przekazanie będzie podlegać umowie zatwierdzonej przez Komisję Europejską, mającej na celu ochronę Twoich praw do prywatności i zapewnienie Ci            środków prawnych w mało prawdopodobnym przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych osobowych

  –  przekazanie nastąpi do organizacji, które są częścią Tarczy Prywatności (są to ramy, które wyznaczają standardy prywatności dla danych przesyłanych między USA a krajami UE i zapewniają, że standardy te są podobne do standardów stosowanych w EOG)

 –  transfer będzie podlegał wiążącym regułom korporacyjnym (umowy regulujące transfery dokonywane między organizacjami w ramach grupy korporacyjnej)

Masz prawo poprosić nas o więcej informacji na temat wszelkich transferów Twoich danych osobowych poza EOG, w tym o obowiązujących zabezpieczeniach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Twoje prawa” poniżej.

Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Są one określone w poniższych nagłówkach:

 • Dostęp do danych osobowych
 • Poprawianie / usuwanie danych osobowych
 • Ograniczanie sposobu wykorzystywania danych osobowych
 • Sprzeciwianie się sposobowi wykorzystania danych osobowych
 • Prośba o przekazanie danych osobowych
 • Sprzeciwianie się automatycznym decyzjom
 • Uzyskiwanie informacji odnośnie sposobu wykorzystywania danych osobowych

Składając wniosek o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, możemy poprosić Cię o dowód tożsamości. Robimy to, aby zapewnić, że ujawniamy informacje lub zmieniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy wiemy, że mamy do czynienia z właściwą osobą.

Nie będziemy prosić o opłatę, chyba że uznamy, że Twoja prośba jest nieuzasadniona, powtarzająca się lub nadmierna. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty poinformujemy Cię o tym przed przetworzeniem Twojego wniosku.

Staramy się odpowiadać na wszystkie ważne wnioski w ciągu jednego miesiąca. Może to jednak zająć więcej czasu, jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka wniosków. Zawsze powiadomimy Cię, jeśli uznamy, że odpowiedź potrwa dłużej niż miesiąc. Aby przyspieszyć naszą odpowiedź, możemy poprosić  o podanie bardziej szczegółowych informacji na temat tego, co chcesz otrzymać lub co Cię niepokoi.

Nie zawsze możemy w pełni odpowiedzieć na Twoją prośbę, na przykład jeśli miałoby to wpływ na obowiązek zachowania poufności, jaki jesteśmy winni innym, lub jeśli w inny sposób jesteśmy prawnie upoważnieni do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.

Dostęp do danych osobowych

Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy mamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Możesz również poprosić o kopię swoich danych osobowych od nas oraz o informacje o tym, jak je przetwarzamy.

Poprawianie / usunięcie danych osobowych

Poinformujemy Cię, czy podanie niektórych danych osobowych jest opcjonalne, w tym czy poprosimy Cię o zgodę na ich przetwarzanie. We wszystkich innych przypadkach musisz podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć Ci usługi pośrednictwa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez różne okresy w zależności od powodu, dla którego je przetwarzamy. Te okresy przechowywania przedstawiono poniżej.

Rodzaj Danych

Okres Przechowywania

Plik klienta zawierający zapis wszelkich świadczonych przez nas usług pośrednictwa

Tak długo, jak:

    – być może będziemy musieli zająć się Twoimi zapytaniami

   –  możesz legalnie wnieść przeciwko nam roszczenie

Plik skarg zawierający zapis wszelkich roszczeń wniesionych przeciwko nam

Tak długo, jak w uzasadniony sposób uznamy, że możesz zgodnie z prawem wnieść przeciwko nam dodatkowe lub ponowne roszczenie

Listy marketingowe

Dane będą przechowywane na liście marketingowej przez 12 miesięcy i każda osoba może w każdej chwili poprosić o ich usunięcie

Wyniki kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, identyfikacji i weryfikacji, w tym ocena informacji z kontroli sankcji

Tak długo, jak mamy obowiązek / pozwolenie na przechowywanie tych danych osobowych na podstawie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych

Akta oszustw i przestępstw finansowych

Tak długo, jak:

  –  jesteśmy zobowiązani / upoważnieni do przechowywania tych danych osobowych na podstawie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych

    – mogą być wymagane przy ustalaniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych

Zapisy dotyczące spełnienia każdego żądania złożonego przez Ciebie zgodnie z Twoimi prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych

3 lata od daty spełnienia żądania

Wyprowadzenie twoich informacji poza EOG

Możemy przekazać Twoje dane osobowe następującym podmiotom, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w następujący sposób:

Możesz poprosić o sprostowanie wszelkich informacji o Tobie, które są nieprawidłowe. Chętnie skorygujemy takie informacje, ale najpierw będziemy musieli zweryfikować dokładność informacji.

Możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że nie musimy ich już wykorzystywać do celów, w których je od Ciebie zebraliśmy.

Możesz również poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli wycofałeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych (jeśli pierwotnie poprosiliśmy o Twoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych) lub skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec dalszego zgodnego z prawem wykorzystywania Twoich danych lub gdy wykorzystaliśmy je niezgodnie z prawem lub gdy podlegamy prawnemu obowiązkowi usunięcia Twoich danych osobowych.

Nie zawsze możemy spełnić Twoje żądanie, na przykład gdy musimy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszego prawnego obowiązku lub gdy musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Ograniczanie sposobu wykorzystywania danych osobowych

Możesz poprosić, abyśmy ograniczyli wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład

 • jeśli Twoim zdaniem informacje są niedokładne i musimy je zweryfikować;
 • gdy wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • gdy informacje nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, ale potrzebujemy ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 • w przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, ale nadal musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne podstawy do ich wykorzystania.

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe po złożeniu wniosku o ograniczenie, jeśli mamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie; lub musimy go użyć do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub musimy go użyć do ochrony praw innej osoby lub firmy.

Sprzeciwianie się sposobowi wykorzystania danych osobowych

Możesz sprzeciwić się każdemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, które uzasadniliśmy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności w zakresie ochrony danych przeważają nad naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z tych informacji. W przypadku wniesienia sprzeciwu możemy nadal wykorzystywać dane osobowe, jeśli możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione interesy w korzystaniu z tych informacji.

Prośba o przekazanie danych osobowych

Możesz poprosić nas o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o ich bezpośrednie przekazanie innemu administratorowi danych (np. Innej firmie).

Możesz skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą lub gdy poprosiliśmy Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy poza zautomatyzowanymi środkami.

Sprzeciwianie się automatycznym decyzjom.

Jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą Ciebie wyłącznie w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka), a podjęta przez nas decyzja wywołuje wobec Ciebie skutek prawny lub znacząco wpływa na Ciebie, możesz mieć prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia punktu widzenia i prośby o weryfikację manualną. Prawa te nie mają zastosowania, jeżeli jesteśmy upoważnieni przez prawo do podejmowania takich decyzji i przyjęliśmy odpowiednie

zabezpieczenia w naszych procesach decyzyjnych w celu ochrony Twoich praw i wolności.

Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Jeśli nie jesteś zadowolony z poziomu informacji podanych w niniejszej polityce prywatności, możesz zapytać nas, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy, do czego je wykorzystujemy, komu ujawniamy Twoje dane, czy przekazujemy je za granicę, w jaki sposób chronimy je, jak długo je przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa, w jaki sposób możesz złożyć skargę, skąd otrzymaliśmy Twoje dane oraz czy na podstawie Twoich danych osobowych podejmowaliśmy zautomatyzowane decyzje.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy:

 • wyślij e-mailem lub napisz do [naszego menedżera ds. ochrony danych] na adres [email protected] lub Quattro House Lyon Way, Firmley, Camberly, Anglia GU16 7ER;
 • Podaj nam takie informacje dzięki którym będziemy mogli Cię zidentyfikować, np. imię i nazwisko, adres, data urodzenia;
 • przedstaw nam dowód tożsamości i adresu (kopię prawa jazdy lub paszportu oraz aktualny rachunek za media lub kartę kredytową); i
 • podaj nam informacje, których dotyczy Twoja prośba.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Posiadamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, ich wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu w nieautoryzowany sposób. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych, którzy mają prawdziwą potrzebę biznesową, aby je poznać. Osoby przetwarzające Twoje informacje będą robić to wyłącznie w autoryzowany sposób i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Posiadamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Poinformujemy Ciebie i wszelkie właściwe organy nadzoru o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Nasz organ nadzorczy

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, masz prawo złożyć skargę do Information Commissioners Office (www.ico.org.uk) Biuro Rzecznika Informacji Publicznej

Prosimy o podjęcie próby rozwiązania wszelkich problemów z nami przed ICO.

Jak się z nami skontaktować

Skontaktuj się z [naszym menedżerem ochrony danych], jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub informacji, które posiadamy na Twój temat.

Jeśli chcesz skontaktować się z [naszym menedżerem ds. Ochrony danych], wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] lub napisz na adres Quattro House Lyon Way, Firmley, Camberly, Anglia GU16 7ER.

Słownik terminów

my, nas lub nasze

AccessAdvice Financial Services Ltd

Numer firmy 12654091 z siedzibą pod adresem Quattro House Lyon Way, Firmley, Camberly, Anglia GU16 7ER

informacje kontaktowe

są to dane, które można wykorzystać do skontaktowania się z osobą, w tym tytuł, imię, nazwisko, osobisty numer telefonu, faks, adres e-mail, adres zamieszkania, kraj, kod pocztowy lub miasto zamieszkania. Może to również obejmować dane kontaktowe do pracy, takie jak numer telefonu służbowego, faks, służbowy adres e-mail i adres służbowy

administrator danych

dane uzyskane, zakres danych, które będą zbierane oraz cele, w jakich będą one wykorzystywane w ramach świadczenia przez nas usług pośrednictwa

rozporządzenie o ochronie danych

obowiązujące przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych

status zatrudnienia

to informacje o Twojej pracy, jeśli jesteś zatrudniony, samozatrudniony, bezrobotny, studentem lub osobą poszukująca pracy

FCA

Financial Conduct Authority, będący niezależnym organem nadzorującym regulującym usługi finansowe [odpowiednik polskiego KNF]

Informacje finansowe

są to informacje dotyczące Twojego statusu finansowego, w tym wynagrodzenie / dochód, wydatki, stawka podatku i P60

informacje o zdrowiu

są to informacje dotyczące Twojej historii medycznej, w tym objawy, diagnozy, procedury i wyniki, a także informacje o Twoim wzroście i wadze. Może to obejmować wcześniejsze i obecne lub trwałe schorzenia i historię medyczną rodziny

informacje o tożsamości

są to wszelkie informacje, które można wykorzystać do odróżnienia osoby lub zweryfikowania jej tożsamości, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, numer / numer dowodu osobistego, paszport, prawo jazdy i numer ubezpieczenia społecznego

usługi pośrednictwa

doradztwo w zakresie produktów

występowanie w Twoim imieniu o wydanie decyzji co do zasady lub wyceny produktu

organizowanie lub administrowanie produktem w Twoim imieniu

informacje dotyczące stylu życia

wzorce zachowań. Najbardziej istotne dla twoich produktów może być twój status palacza, spożycie alkoholu, stan zdrowia, wiek emerytalny i nawyki związane z ćwiczeniami

produkt

jest to produkt ochronny i / lub ogólny produkt ubezpieczeniowy, w odniesieniu do którego świadczymy Państwu usługi pośrednictwa

dostawca produktu

firma, która zapewnia ochronę i / lub ogólne produkty ubezpieczeniowe (listę dostawców produktów, z którymi współpracujemy, prosimy o kontakt – patrz Jak się z nami skontaktować powyżej)

informacje dotyczące kontroli sankcji

są to informacje dotyczące statusu osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP) oraz statusu sankcji finansowych Her Majesty’s Treasury, które są rejestrowane w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy

wrażliwość

klienci są bardziej narażeni na poważne szkody, jeśli coś pójdzie nie tak. Szczegóły dotyczące wrażliwości należą do następujących kategorii: zdrowie; odporność (finansowa); wydarzenia życiow

Numer Referencyjny dokumentu: CD01439                       Wersja: 1.2                                Ważny od 01.08.2021                                 Klasyfikacja: Publiczna