Dostawca ten oferuje produkt, który również ma w sobie szczególne właściwości widziane jedynie w tym pakiecie. Polisa na choroby krytyczne jeśli nie jest połączona z polisą na życie, wypłaca świadczenie w momencie gdy ubezpieczona osoba przeżyje z diagnozą conajmniej 10 dni – taki sam okres karencyjni pojawia się w przypadku firmy np. Aviva. W drugiej kolejności produkt ten jest podobny do Menu plan oferowanym przez Royal London tym, że w standardzie choroby krytyczne automatycznie uwzględniają dodatkową listę chorób, które wypłacają dodatkowe świadczenia. A wyjątkowym bezpłatnym dodatkiem są choroby krytyczne dla dzieci oraz polisa na życie dla dzieci na kwotę £10.000 Lista chorób oraz zabiegów ratujących życie w pakiecie podstawowym. W przypadku gdy osoba ubezpieczona wypłaci świadczenie z tytułu jednego z poniższych, wówczas polisa wypłaca 100% zabezpieczenia i ulega anulacji. SERCE UKŁAD KRWIONOŚNY 
 • Kardiomiopatia
 • Atak serca
 • Niedoczynność serca
Zabiegi na sercu lub układzie krwionośnym 
 • Przeszczep aorty
 • Zatrzymanie aktu serca, użycie defibratora
 • Bajpasy wieńcowe
 • Naprawa lub wymiana zastawki serca
 • Zabieg na tętnicy płucnej
 • Strukturalny zabieg na sercu
 • Nadciśnienie płucne
  ORGANY 
 • Anemia Aplastyczna – szpik kostny
 • Niedoczynność nerek
 • Niedoczynność wątroby
 • Przeszczep głównego organu
 • Niedoczynność oddechowa
 • Poparzenia trzeciego stopnia – skóra
  ZMYSŁY 
 • Ślepota
 • Głuchota
 • Utrata dłoni lub stopy
 • Utrata mowy
MUZG ORAZ OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY 
 • Łagodny guz na mózgu lub rdzeniu kręgowym
 • Uraz mózgu spowodowany traumą lub niedotlenieniem
 • Śpiączka
 • Demencja łącznie z chorobą Alzheimera
 • Intensywna opieka medyczna na oddziale
 • Choroba nerwu motorycznego
 • Stwardnienie rozsiane
 • Neurologiczne niedoczynności spowodowane pewnymi chorobami:
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych
 • Choroba Jakoba
 • Zapalenie mózgu
 • Zespół Devica
 • Paraliż kończyny
 • Choroba Parkinsona
 • Syndrom Parkinsona Plus
 • Udar mózgu lub kręgosłupa
 • Toczeń rumieniowaty układowy
 • Totalna permanentna niepełnosprawność
RAK 
 • Rak – złośliwe przypadki
W drugiej kolejności, jak wspomniałem powyżej, pakiet ten oferuje dodatkowo płatne schorzenia oraz zabiegi ratujące życie. W przypadku jednej z poniższej diagnozy polisa wypłaca 25% wartości polisy do maksymalnie £30.000, nie ulega anulacji i nie ma wpływu na wartość polisy w pakiecie podstawowym. RAK 
 • Rak w zalążku
 • Rak w zalążku pęcherza moczowego
 • Guz podcieśliska przewodu pokarmowego lub guz neuroendokrenny o niskiej złośliwości
 • Mniej zaawansowany rak prostaty
 • Mniej zaawansowany rak jajników lub o niskiej złośliwości
 • Guz na przysadce mózgowej
SERCE ORAZ UKŁAD KRWIONOŚNY  Zabiegi na sercu lub naczyniach krwionośnych:
 • Zwężenie tętnicy szyjnej
 • Angioplastyka wieńcowa
 • Wewnątrznaczyniowa naprawa tętniaka
 • Wprowadzenie sztucznego rozrusznika serca
 • Choroba naczyń obwodowych
 • Infekcyjne bakteryjne zapalenie wsierdzia
MÓZG ORAZ UKŁAD NERWOWY
 • Tętniak mózgu lub rdzenia lub zniszczenie tętniczo-żylne
ZMYSŁY
 • Udar oka
Dostawca wypłacić może dodatkowe świadczenie na więcej niż jedno z tych schorzeń jednak na każde z nich tylko raz.
Booster Payment – jest kolejnym bezpłatnym dodatkiem dołączanym do każdej z polis. Ma on na celu wypłacenie dodatkowego świadczenia dla osoby ubezpieczonej, która zachoruje na jedno z poniższych schorzeń przed wiekiem 45 lat. W tym przypadku nasza polisa wypłaci 150% wartości naszej polisy a nie 100%, maksymalna dodatkowa płatność to £200.000
 • Demencja łącznie z chorobą Alzheimera
 • Choroba nerwu motorycznego
 • Choroba Parkinsona
 • Zespół Parkinsona Plus
Advanced Payment – to również bezpłatny dodatek, który umożliwia wypłacenie świadczenia przed wykonaniem pewnych zabiegów, w momencie gdy osoba ubezpieczona trafi na listę oczekujących lub podczas jej trwania, łącznie z:
 • Przeszczep aorty
 • Zatrzymanie akcji serca
 • Bajpasy wieńcowe
 • Naprawa lub wymiana zastawki serca
 • Przeszczep tętnicy płucnej
 • Strukturalny zabieg na sercu
 • Przeszczep głównego organu

Bezpłatne Zabezpieczenie Dzieci

Dzieci również dodawane są w tym produkcie bezpłatnie i istnieje taki sam okres karencyjny co dla samej osoby ubezpieczonej, czyli minimum 10 dni z diagnozą. Dzieci ubezpieczone są od dnia urodzenia do 22 roku życia. Świadczenie na każde dziecko to 50% wartości polisy do maksymalnie £30.000, jakkolwiek jeśli oboje rodzice mają takie zabezpieczenie to limit ten jest £60.000 na każde z dzieci. Po wypłaceniu świadczenia dziecięcego polisa nie ulega anulacji a wypłacone świadczenia nie mają wpływu na wartość policy. Dzieci ubezpieczone są na te same schorzenia oraz zabiegi ratujące życie co rodzice z wyjątkiem ” Totalnej Permanentnej Niepełnosprawności ” oraz dodatkowe następujące schorzenia:
 • Rozszczep kręgosłupa
 • Porażenie mózgowe
 • Muskowiscydoza
 • Wodogłowie
 • Zanik mięśniowy
Dzieci również są ubezpieczeni na wypadek śmierci na kwotę £10.000, świadczenie to również nie ma wpływu na wartość policy, jest również dodawane bezpłatnie a polisa po jego wypłaceniu nie ulega anulacji.

Definicje

Poniżej przetłumaczyliśmy dla państwa definicje wszystkich schorzeń tego produktu. W celu zrozumienia poniższej treści prosimy o kontakt z państwa doradcą, który omówi z państwem jakiekolwiek kwestie i pomoże w pełnij zrozumieć ten pakiet.

1.Każdy złośliwy guz z pozytywną diagnozą potwierdzoną histologicznie i charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem komórek złośliwych i inwazyjnej tkanki. Termin guz złośliwy obejmuje białaczkę, mięśniak i chłoniak z wyjątkiem chłoniaka skóry. 

W przypadku tej definicji następujące są wykluczone:

Wszystkie nowotwory sklasyfikowane histologicznie jako którykolwiek z poniższych:

 • stan przed-nowotworowy,
 • nieinwazyjny,
 • rak w zalążku,
 • z graniczną złośliwością; lub
 • o niskim potencjale złośliwości.
 • wszystkie guzy prostaty, chyba że histologicznie   sklasyfikowany jako mający 7 lub 7 punktów w skali Gersona powyżej lub przynajmniej do poziomu klinicznego Klasyfikacja TNM T2bNOMO.
 • Nie czerniakowy rak skóry (w tym chłoniak skóry), chyba że się rozprzestrzenił na gruczoły limfatyczne lub odległe narządy.
 • Czerniak złośliwy skóry zamkniętej do naskórka (zewnętrzna warstwa skóry).

2.Pewne rozpoznanie kardiomiopatii przez konsultanta kardiolog. Diagnoza musi być wspierane przez echokardiogram oraz skutkować co najmniej jednym z poniższych:

• Frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) mniejsza niż 40% mierzone dwukrotnie w odstępach co najmniej trzy miesiące przez badanie MRI,

• Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej, gdzie mniej niż zwykła aktywność powoduje zmęczenie, kołatanie serca, duszność lub ból w klatce piersiowej (Klasa III lub IV New York Heart – Klasyfikacja asocjacyjna) przez okres przynajmniej sześć miesięcy,

• Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) na podstawie szczególnej porady kardiologa zapobieganie nagłej śmierci sercowej.

W przypadku powyższej definicji nie obejmuje się następujących:

• wszystkie inne formy chorób serca, serca

powiększenie i zapalenie mięśnia sercowego.

3.Śmierć mięśnia sercowego (zawał) z powodu niewystarczającej ilości krwi (podaż), która spowodowała wszystkie poniższe dowody ostrego zawału mięśnia sercowego:

• charakterystyczny wzrost enzymów sercowych lub troponiny

• nowa charakterystyczna elektrokardiografia zmiany lub inne pozytywne wyniki diagnostyczne testy obrazowe.

Dowody muszą wykazywać zdecydowanie ostry zawał mięśnia sercowego.

Nie obejmuje:

• inne ostre zespoły wieńcowe, oraz

• dławica bez zawału mięśnia sercowego.

4. Pewne rozpoznanie niewydolności serca przez konsultanta kardiolog. Musi istnieć stały stan kliniczny upośledzenie czynności serca skutkujące wszystkimi z następujących:

• trwała utrata zdolności do wykonywania czynności fizycznych zajęcia co najmniej klasy 3 w skali Nowym Jork Klasyfikacja Heart Association (NYHA) – wydolność funkcjonalna (choroba serca powodująca znaczne ograniczenie aktywności fizycznej, gdzie mniej niż zwykła aktywność powoduje zmęczenie, kołatanie serca, duszność lub ból w klatce piersiowej), oraz

• stała i nieodwracalna frakcja wyrzutowa na poziomie 39% lub mniej.

5.Poddanie się z którejkolwiek z poniższych zabiegów za radą konsultanta kardiologii : • Chirurgia pomostowania tętnic wieńcowych, • Wymiana lub naprawa zastawki serca, • Strukturalna operacja serca wymagająca mediany (sternotomia – operacja podziału piersi kości) lub torakotomii za radą konsultant kardiologii w celu korekty wszelkich strukturalnych nieprawidłowości serca, • Przeszczep aorty z wycięciem i zabiegiem chirurgicznym wymiana części aorty (przeszczep), • Chirurgia przeszczepu tętnicy płucnej, • Zatrzymanie akcji serca skutkujące utratą przytomności i chirurgiczną implantacją kardiowertera Defibrylator (ICD) lub re-synchronizacja serca  lub ratowanie defibrylatorem (CRT D).

6. Tętnicze nadciśnienie płucne o nieznacznej przyczynie co skutkuje wszystkim z poniższych:

 • Podwyższone ciśnienie w tętnicy płucnej,
 • Dysfunkcja prawej komory oraz duszność.

W przypadku powyższej definicji następujące są nie pokryte:

 • Nadciśnienie płucne spowodowane ustaloną przyczyną, oraz
 • Inne rodzaje nadciśnienia

7. Niezłośliwy guz lub torbiel pochodzący z mózgu, rdzenia kręgowego, nerwu czaszkowego / rdzeniowego lub opony mózgowej w obrębie czaszki lub kręgosłupa, powodujące jakiekolwiek z następujących:

• trwały deficyt neurologiczny z utrzymującym się objawy kliniczne; lub

• poddanie się inwazyjnej operacji usunięcia części lub cały guz; lub

• poddanie się radio-chirurgii stereotaktycznej lub chemioterapia, aby zniszczyć komórki nowotworowe.

W przypadku powyższej definicji następujące są

nie przykryte:

• Nowotwory przysadki mózgowej

• Guzy pochodzące z tkanki kostnej

• Naczyniak i perlak

• Ziarniniaki, krwiaki, ropnie, krążek wypukłości i osteofity.

8.Śmierć tkanki mózgowej z powodu urazu lub zmniejszona dostarczanie tlenu (anoksja lub niedotlenienie) skutkujące trwałym deficytem neurologicznym z utrzymującymi się objawami klinicznymi.

Dla powyższej definicji są następujące wykluczenia:

• W wyniku przedwczesnego urodzenia dziecka (wcześniej 37 tygodni).

9.Utrata przytomności- Śpiączka – Stan utraty przytomności bez żadnej reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby wewnętrzne, które wymagają używanie systemów podtrzymywania życia przez 96 godzin.

W przypadku powyższej definicji nie uwzględnia się następującego przypadku:

• śpiączka medyczna.

10.Zdecydowana diagnoza demencji, w tym Choroba Alzheimera przez konsultanta neurologa, psychiatrę lub geriatrę. Musi być trwała kliniczna utrata zdolności do wykonywania wszystkich poniższych czynności:

• Zapamiętywanie,

• rozumowanie,

• postrzeganie, rozumowanie oraz wyrażanie pomysłów.

10. Jakakolwiek choroba lub obrażenia skutkujące tym, że osoba ubezpieczona wymaga ciągłej wentylacji mechanicznej za pomocą intubacji dotchawiczej przez 10 kolejnych dni (24 godziny dziennie) lub dłużej na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Wielkiej Brytanii.

Dla powyższej definicji następujące są nie uwzględnione:

• Choroba lub uraz w wyniku samo-okaleczenia lub samo-działania

• W wyniku przedwczesnego urodzenia dziecka

(przed 37 tygodniem).

11.Pewna diagnoza jednego z następujących czynników choroby neurologicznej zdiagnozowanej przez konsultanta neurologa:

• Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

• Pierwotne stwardnienie boczne (PLS)

• Postępujące porażenie opuszkowe (PBP)

• Postępujący zanik mięśni (PMA)

• Choroba Kennedy’ego, znana również jako kręgosłup i zanik mięśni opuszkowych (SBMA)

• Rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Musi również istnieć trwałe zaburzenie kliniczne funkcji motorycznych.

12.Pewna diagnoza stwardnienia rozsianego według a konsultant neurologa. Musi być kliniczne upośledzenie funkcji motorycznej lub sensorycznej wraz z pozytywnymi odkryciami na podstawie badaniem rezonansem magnetycznym (MRI).

13. Zdecydowana diagnoza jednego z poniższych warunków przez konsultanta neurologa, co skutkuje stałym deficyt neurologiczny z utrzymującymi się objawami klinicznymi:

• Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

• Choroba Creutzfeldta-Jakoba

• Zapalenie mózgu

• Zespół Devica.

Dla powyższej definicji, następujące są nieuwzględnione:

• Inne formy zapalenia opon mózgowych, w tym wirusowe

zapalenie opon mózgowych.

14.Całkowita i nieodwracalna utrata funkcji mięśni przynajmniej całej jednej kończyny.

15.Pewne rozpoznanie choroby Parkinsona przez konsultanta neurologa . Musi być trwałe kliniczne upośledzenie jednej z funkcji motorycznej towarzyszące drżeniem lub sztywnościom mięśni.

W przypadku powyższej definicji następujące są nieuwzględnione:

• Zespoły Parkinsona / Parkinsonizm

16.Ostateczna diagnoza przeprowadzona przez konsultanta neurologa jednym z następujących zespołów Parkinson Plus:

• Zanik wieloukładowy,

• Postępujące porażenie nadjądrowe,

• Parkinsonizm-demencja-zanik boczny zespół stwardnienia rozsianego,

• Zwyrodnienie korowo-podstawne zwojowe,

• Rozlana choroba ciałek Lewy’ego.

Musi być również co najmniej jeden z następujących elementów:

• trwałe kliniczne zaburzenia motoryczne

funkcjonalności; lub

• diagnostyka stałego ruchu gałek ocznych

nieład; lub

• trwała niestabilność postawy

17.Śmierć mózgu lub tkanki rdzenia kręgowego z powodu niewystarczającego ukrwienie lub krwotoku w obrębie czaszki lub kręgosłupa, które spowodowały wszystkie następujące dowody udaru:

• Deficyt neurologiczny z utrzymującym się stanem klinicznym objawy trwające co najmniej 24 godziny, oraz

• Niezbity dowód śmierci tkanki lub krwotoku na skanie.

W przypadku powyższej definicji następujące są nieuwzględnione:

• Przejściowy atak niedokrwienny

• Śmierć tkanki nerwu wzrokowego lub siatkówki / udar oka.

18.Zdecydowana diagnoza tocznia układowego rumieniowatego przez konsultanta reumatologa spowodowanym jednym z poniższych:

• trwały deficyt neurologiczny z utrzymującym się

objawami klinicznymi; lub

• trwałe upośledzenie czynności nerek

poniżej współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR)

30ml / min.

19.Utrata zdolności fizycznej lub psychicznej przez chorobę lub uraz, tak długo jak nie można wykonywać własny zawód i jego podstawowych obowiązków. Istotne obowiązki to takie , które są zwykle wymagane i / lub tworzą znaczącą lub integralną stanowiska w pracy, których nie można racjonalnie pominąć lub zmodyfikować.

Własny zawód oznacza twój zawód, zawód lub rodzaj pracy, którą wykonujesz dla zysku lub wynagrodzenia.Nie jest on określony przez konkretnego pracodawcę lub zależny od lokalizacji lub danego miejsca pracy.

Odpowiedni specjaliści muszą racjonalnie oczekiwać, że niepełnosprawność będzie trwała przez całe życie bez perspektywa poprawy, niezależnie od tego, kiedy polisa się  kończy się lub ubezpieczony oczekuje przejścia na emeryturę. W przypadku powyższej definicji niepełnosprawność, dla której odpowiedni specjaliści nie mogą podać jasnej prognozy nie są objęte

20.Utrata sprawności fizycznej z powodu choroby lub uraz do wykonania co najmniej trzech z sześciu zadań roboczych wymienionych poniżej. Odpowiedni specjaliści muszą rozsądnie oczekiwać, że niepełnosprawność będzie trwała przez całe życie bez perspektywy poprawy, niezależnie od tego, kiedy kończy się polisa ubezpieczeniowa lub kiedy osoba ubezpieczeniowa spodziewa się przejść na emeryturę.

Osoba ubezpieczona musi się potrzebować pomocy lub nadzoru innej osoby i nie być w stanie wykonać zadanie we własnym zakresie, nawet przy użyciu specjalnego sprzętu rutynowo dostępnego do pomocy po ówczesnym zażywaniu posiadający przepisanych leków.

Zadania robocze to:

i) Chodzenie – zdolność do chodzenia ponad 200 metrów na równej powierzchni.

ii) Wchodzenie – umiejętność wspinania się na minimum

12 stopni i w dół, używając poręczy jeśli potrzebne.

iii) Podnoszenie – możliwość podniesienia przedmiotu ważący 2 kg na wysokości stołu oraz utrzymanie go przez 60 sekund przed umieszczeniem obiektu na stole.

iv) Schylanie – umiejętność schylania się lub klękania w celu dotknięcia podłogę i ponownego wyprostu..

v) Wsiadanie i wysiadanie z samochodu – umiejętność wsiadać do standardowego samochodu sedan oraz wyjście w tym możliwość odblokowania iw tym umiejętność obsługi zamka i drzwi.

vi) Pisanie – zręczność manualna umożliwiająca czytelne pisanie używając długopisu lub ołówka albo pisząc na pulpicie klawiatura komputera osobistego.

W przypadku powyższej definicji niepełnosprawności, dla których odpowiedni specjaliści nie mogą podać jasnej prognozy nie są objęte.

21.Pewne rozpoznanie niedokrwistości aplastycznej przez konsultant hematologa, co skutkuje stałą i nieodwracalną niewydolność szpiku kostnego i wymagającą leczenia co najmniej jednym z poniższych:

• Transfuzja krwi,

• Środki stymulujące szpik,

• Leki immunosupresyjne,

• Przeszczep szpiku kostnego.

Dla powyższej definicji, następujące są nieuwzględnione:

• Inne formy anemii.

22. Przewlekła i schyłkowa niewydolność funkcji obu nerek, w wyniku której następuje wymógł regularnej dializa.

23.Ostateczna diagnoza, przez lekarza konsultanta, dotycząca nieodwracalnej, końcowej niewydolności wątroby spowodowanej marskością w wyniku czego dochodzi do:

• trwałej żółtaczki,

• wodobrzusza;

• encefalopatii.

Dla powyższej definicji, następujące są nieuwzględnione:

• Choroba wątroby wtórna spowodowana samo-okaleczeniem

24. Przebycie przeszczepu organu jako biorca jako biorca od innego dawcy szpiku kostnego lub serca, nerki, wątroby, płuca lub trzustka lub całości płat płuc lub wątroby lub wpisanie na listę oczekujących w UK na przeszczep jednego z tych organów.

W przypadku powyższej definicji następujące są nieuwzględnione:

• Przeszczep jakichkolwiek innych organów, części organów, tkanki lub komórki.

25. Rozedma w zaawansowanym stadium lub inne przewlekłe choroby płuc, choroba rozpoznana przez lekarza chorób płuc, w wyniku czego:

• Konieczność regularnego codziennego leczenia tlenem,

• Trwałe upośledzenie funkcji płuc

potwierdzona testem; Forced Vital Capacity (FVC) oraz pomiarem wymuszonej objętość wydechowej po 1 sekundzie (FEV1) mniejszej niż 50% normy.

26.Oparzenia, które powodują uszkodzenie lub zniszczenie skóry na pełną głębokość aż do leżącej poniżej tkanki i zajmujące co najmniej 20% powierzchni ciała lub obejmuje 20% powierzchni twarzy lub głowy.

Trwała i nieodwracalna utrata wzroku w stopniu, w jakim nawet przy testach wizualnych z użyciem środków korekcyjnych, mierzy się jako jedno z następujących:

• ostrość wzroku 3/60 lub gorsza w lepszym oku za pomocą wykresu oka Snellena; lub

• ostrość wzroku 6/60 lub gorsza w lepszym oku wraz z utratą obwodowego pola widzenia i centralnego pola widzenia nie większe niż 20 stopni.

27.Trwała i nieodwracalna utrata słuchu zakres, w którym strata jest większa niż 70 decybeli na wszystkich częstotliwościach w lepszym uchu przy użyciu czystego audiogram tonowego.

28. Trwała, fizyczna utrata ręki lub stopy na lub powyżej nadgarstku lub stawu skokowego.

29. Całkowita trwała i nieodwracalna utrata zdolności mówić w wyniku urazu fizycznego lub choroby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.